تبلیغات
مهدویت - خبر 340 میلیارد تومانی
شنبه 17 اردیبهشت 1390

خبر 340 میلیارد تومانی

   نوشته شده توسط: سید جعفر    نوع مطلب :اخبار ،

به گزارش روابط عمومی موعود، در پی درج خبر 340 میلیارد تومان سهم خواص از بودجة نود كه توسط برخی رسانه‌ها و از جمله ماهنامة «نسیم بیداری، شمارة 14، مورّخ اسفند 89، صفحة 17) منتشر شده بود، برخی از دوستان موعودی گمان برده بودند خبر رقم یك میلیارد و هفتصد میلیون تومانی اعطایی به «بنیاد مهدی موعود»، مربوط به «مؤسّسة فرهنگی موعود عصر» است. تماس مكرّر عزیزان باعث شد تا برای رفع شبهه اعلام كنیم این موضوع هیچ ربطی به مؤسّسة فرهنگی موعود عصر و ناشر ماهنامة موعود ندارد. «بنیاد مهدی موعود» ذكر شده در خبر در اصل «بنیاد فرهنگی امام مهدی موعود(ع)» است كه مدیریّت آن را یكی از علما عهده دارند.

شایان ذكر است حاتم‌بخشی‌های برخی دستگاه‌های دولتی، اشخاص صاحب‌نام و از جمله مجلس شورای اسلامی (در وقت تصویب بودجه) همواره سؤال برانگیز بوده است.

عنوان ویژه‌ای را برای این امر نمی‌توان برگزید؛ امّا می‌توان گفت كه، معتاد ساختن و مبتلا نمودن جمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی، مشابه آنچه كه در فهرست دریافت‌كنندگان 340 میلیارد تومان وارد شده، تبعات منفی بسیاری را در پی دارد كه باید متوجّه آن بود در این باره موارد زیر قابل شناسایی است:

1.          خارج ساختن مردم از چرخة خدمات عام المنفعه و مذهبی و بی‌تفاوت ساختن آنها در برابر مسئولیّت‌هایشان؛

2.          ریخت و پاش‌های بی‌دلیل پاره‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان ارائة خدمات مذهبی به مردم؛

3.          انجام پروژه‌های موازی و گاه ضعیف و كم اثر و جنجالی توسط مؤسّسات خصوصی؛

4.          تنبل كردن بیش از پیش نهادها و سازمان‌های فرهنگی و تبلیغاتی رسمی در انجام تكالیف و وظایف ذاتی‌شان؛

5.     معتاد و متوقّع ساختن جملة اشخاص حقیقی و حقوقی دارندة مجوّز مؤسّسات و بنیادهای خصوصی به دریافت بودجة رسمی دولتی برای فعّالیت‌های خصوصی و گاه سلیقه‌ای‌شان؛

6.     مأیوس ساختن اشخاصی كه بدون دریافت این قبیل حاتم‌بخشی‌ها با قدرت و احساس تكلیف و مسئولیّت و تحمّل رنج بسیار مشغول به فعّالیت و ارائة خدمات فرهنگی قابل توجّه به جامعه هستند؛

7.          دامن زدن به دلالی فرهنگی؛

8.     و بالأخره از آنجا كه كنترل ویژه‌ای بر این ارقام اعطایی وجود ندارد و میزان بذل و بخشش برخی مسئولان رده‌بالای دولتی نیز از شمار خارج است، این گونه اقدامات زمینه‌های تقویت جریانات حزبی و شاخ و شانه كشیدن‌ها در مناقشات و مجادلات سیاسی را نیز سبب می‌شود.

تجربة تقویت و شارژ NGOها از طریق سازمان ملّی جوانان در دورة ریاست جمهوری آقای سیّد محمّد خاتمی و یارگیری‌های دوران اخیر توسط برخی مردان سیاسی نمونه‌های بارزی از این واقعه‌اند.

تولید لوح فشردة «آیا ظهور نزدیك است؟» و همة آنچه كه به عنوان پیامد توزیع آن قابل شناسایی است، نمونة بارزی از این ریخت و پاش‌ها و حاتم‌بخشی‌هاست.

متأسّفانه، از آنجا كه نهادهای دولتی فرهنگی، وظیفة صمیمی خود را در مقابل مساعدت تعریف شده و قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی فعّال در حوزة فرهنگی و مذهبی انجام نمی‌دهند و میلیاردها تومان بودجة اختصاصی یافته برای این قبیل فعّالیت‌ها را چونان میراث پدری فرض كرده و به هر نحو كه مایل باشند، آن همه را هزینه می‌كنند، از یك سو بر گسترة نارضایتی‌ها، ناامیدی‌ها و سوءتفاهم‌ها می‌افزایند و از دیگر سو اشخاص را وادار می‌دارند تا برای اخذ كمك، چون غریقی به هر حشیشی دست بیازند.

بر این مطلب این نكته را اضافه می‌نماییم كه، دستانی پنهان برای جلوگیری از رشد و ارتقا برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل و البتّه دلسوز و وارونه جلوه دادن چهرة صمیمی آنان، همة همّت خود را مصروف به استضعاف كشیدن آن اشخاص و خرده‌گیری و انگ‌زنی می‌كنند تا در وقت مقتضی انگشت اتّهام به سوی آنان دراز كرده و بر این استضعاف انزوا و گوشه‌گیری را نیز بیفزایند.

خداترسی از میان ما رخت بر بسته است. از قیامت، حساب و كتاب ذرّةالمثقال‌ها و خردل‌ها واهمه‌ای به دل راه نمی‌دهیم و از وعید حضرت صاحب الزّمان(عج) كه انباشتن حتّی یك درهم از مال امام زمان(عج) را در شكم‌ها به مثابه انباشتن شكم‌ها از آتش اعلام كرده‌اند.

آیا هنوز برای كشف دلیل بی‌بركت شدن و بی‌اثر ماندن تبلیغات مذهبی و فعّالیت‌های فرهنگی در میان مردم و جوانان به دنبال حجّت و دلیل می‌گردید؟

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار!

والسّلام

روابط عمومی مؤسّسة فرهنگی موعود